KVKK Aydınlatma Metni  

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

İşbu Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni, Süstaş Süsler Halı Mobilya ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından, şirket ile ilişkide olan gerçek kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. Ayrıca; kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [ www.sustas.com] adresinde yer alan Süstaş Süsler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’ndan ulaşabilirsiniz.

a)      Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Süstaş Süsler Halı Mobilya ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında işlenebilecektir.

b)      Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda şirketimize iletilen muhtelif belgeler (müşteri bilgi formları, iş başvuru formları, posta ve e-postalar, şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, kurumsal iletişim hesapları, şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları, şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, hizmet ve ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler gibi) ve muhtelif kanallar aracılığı ile gerekli süre kadar saklanmak üzere toplanır. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

c)       Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Süstaş Süsler Halı Mobilya ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,  mevzuata ve şirket politika prosedürlerine uyum sağlanması ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

d)      Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dâhilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

e)      Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları ve Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması başlığı altında belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Süstaş Süsler Halı Mobilya ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenişehir Mah. 1245 Sok. No:31/1 Konak / İZMİR  adresine bizzat iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya [email protected] (KEP) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.